Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77                                               

Asmaradana

Asmaradana utawa Asmarandana iku siji jinis tembang macapat. Tembang Asmarandana lumrahé kanggo wong sing lagi gandrung kapirangu. Yèn dideleng wantah, Asmarandana dijupuk saka asmara kang artiné tresna, lan dahana kang artiné geni. Mula saka iku ...

                                               

Dhandhanggula

Dhandhanggula iku tembang macapat kang isiné pengarepan utawa pengajap kang becik. Dhandhang iku pengarep-arep. Mula saka iku, tembang kang nganggo metrum Dhandhanggula uga duwé isi kang legi kaya déné gula. Akèh pitutur kuna kang nganggo jinis i ...

                                               

Durma

Durma inggih punika salah setunggaling tembang macapat kang gadhah watak galak lan wani. Durma punika mundur saking Ma lima inggih punika nyingkiri madat, madon, main, minum, lan maling. Wonten kalamangsanipun Durma ugi ngemu kaanan ingkang serem ...

                                               

Gambuh

Gambuh iku sajinising sekar madya.Gambuh punika ateges jumbuhaken tegesipun ing gesang bebrayan kita kedah jumbuhaken ing kaanan, lan kawontenan ugi empan papan kalawau.

                                               

Kinanthi

Kinanthi iku salah sijiné tembang macapat kang racaké dienggo nggambaraké rasa seneng, katresnan, lankawicaksanan. Kinanthi bisa nduwé arti gegandhèngan tangan lan bisa uga jeneng siji kembang. Ana uga kang nggandhèngaké kinanthi klawan Maskumamb ...

                                               

Mijil

Mijil iku tegesé lair utawa metu. Ing jajaran tembang macapat, Mijil lumrahé disèlèhké ing ngarep. Saben pada, tembang iki ana enem gatra, kanthi guru wilangan lan guru lagu: 6-o 6-i 6-u 10-é 10-i

                                               

Pangkur

Pangkur iku tembang macapat kang nduwé watak munggah ndhuwur. Manawi badhé nggayuh kaliyan gepok sénggol kaliyan kasaénan, kita kedah saged nyimpangi, lan sampun saged mungkur. Inggih punika nyimpangi bab-bab ingkang damel gendra, damel dredhah, ...

                                               

Pucung

Pucung, saka Kamus Bahasa Jawa Kuna P.J Zoetmulder kaca 868 duwé loro arti. Sepisan tegesé botol, wadhah gelas. Pucung teges sing kapindho ya iku mengunjungi utawa memasuki dengan diam-diam. Pucung iku uga jeneng kéwan cilik. Nanging Pucung uga n ...

                                               

Sinom

Yèn dijupuk arti wantah, sinom tegesé godhong asem godhong asem sing isih enom utawi rikma ingkang wonten ing palarapan, alus lan lembut sanget. Pramila manawi srawung ing bebrayan ngendikanipun kedah alus ingkang saged andayani tiyang ingkang ki ...

                                               

Carita Panji

Carita Panji ya iku salah sawijining jinis kasusastran ing Sastra Jawa Pertengahan. Tokoh Panji ing kasusastran Jawa muncul ana ing carita-carita rakyat sing nyebar ing Nusantara lan nagara-nagara sajabané Nuswantara, kaya ta Kamboja lan Thailand ...

                                               

Ukara camboran

Ukara camboran ya iku ukara ingkang dumados saking kalih klausa utawi langkung. Manawi ukara lamba punika jejer lan wasesa namung satunggal, ukara camboran boten kados makaten. Wonten ukara camboran sakboten-botene wasesanipun kedah langkung saki ...

                                               

Asthabrata

Asthabrata inggih punika piwulang saking Rama dhumateng Wibisana ingkang tinulis ing Serat Rama Jarwa kang awujud Macapat, ing pupuh 27 Tembang Pangkur, cacahipun sadaya wonten 35 pupuh. Ing kalihdasa pupuh saderengé kacariyosaké kasoring Rahwana ...

                                               

Serat Bimapaksa

Serat Bimapaksa Puniko satunggaling irah-irahan lakon carangan inggih punika Serat bimapaksa. Ingkang nyariosaken kisah Bima ing peranipun dados rohaniwan lan dados guru ingkang ngajaraken sastrajendra ing pertapaan argakelasa. Bima bergelar baga ...

                                               

Damarwulan

Damarwulan ya iku salah sijiné tokoh legénda carita rakyat Jawa. Kisah Damarwulan iki cukup populèr ing masarakat lan akèh vèrsi lakoné, sendratari lan uga carita tulis kang wis digawé. Lumrahé, kisah-kisah iku manut saka Serat Damarwulan, kang d ...

                                               

Babad Giyanti

Serat Babad Giyanti ugi dipunwastani Babad Palihan Nagari punika salah satunggaling karya sastra sajarah Jawa ingkang énggal. Karya sastra punika anggitanipun Ki Yasadipura. Wosing karya sastra punika ngèngingi babagan sajarah pérangan tlatah Jaw ...

                                               

Kidung Sesingir

Kidung Sesingir iki salah sijiné sastra Jawa Anyar sing migunakaké tembang Macapat. Kidung Sesingir kaanggit déning Susuhunan Paku Bawana IX. Seratan kawiwitan kanthi tembang Kinanthi, ya iku: Kinanthi amurwaning kidung sinarèndra kang mandhiri S ...

                                               

Rara Mendut

Rara Mendut utawa Pranacitra-Rara Mendut iku carita novèl sajarah klasik ing tlatah Jawa Tengah. Jaman dhisik ing kadipaten Pathi ana 2 désa ya iku désa Rogowangsan lan désa Juwanalan, Ing Rogowangsan ana sawijining kenya kang jenenge Rara Mendhu ...

                                               

Serat Rengganis

Serat Rengganis iku sawijining karya sastra ing basa Jawa Anyar. Karya sastra iki asalé saka tradhisi Islam-Jawa lan kalebu kelompok tèks Serat Ménak lan bisa digolongaké Sastra Jawa Pasisir. Carita iki naté populèr banget, ora mung ing Tanah Jaw ...

                                               

Serat Anglingdarma

Serat Anglingdarma iku salah sijining sastra kang nyritakaké Prabu Anglingdarma. Carita kawiwitan nalika Anglingdarma kang dadi raja ing Malawati iki nggarwa Dewi Setyawati, putri Bagawan Maniksutra saka Gunung Rasamala. Carita kapungkasi nalika ...

                                               

Serat Jayabaya

Cithakan:Pindah/Wikisource Serat Jayabaya Besuk yèn wis ana kreta tanpa jaran. Tanah Jawa kalungan wesi. Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang. Kali ilang kedhunge. Pasar ilang kumandhang. Iku tandha yèn tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Bumi saya s ...

                                               

Serat Jayèngbaya

Serat Jayèngbaya iku buku pituduh / falsafah urip kang dianggit déning R. Ngabehi Ranggawarsita lan diterbitaké déning Balai Pustaka Jakarta, cithakan kapisan taun 1988 kanthi alih basa lan alih aksara déning L. Mardiwarsito. Buku iki dianggit dé ...

                                               

Serat Kalatidha

Serat Kalatidha iku sawijining tembang anggitané Ranggawarsita. Isiné prakara pasambatané yèn ing jaman samono wong kudu mèlu-mèlu prakara kang kalebu ala supaya bisa maju. Tembang macapat iki kabèh ing pupuh Sinom lan ana 12 pada gunggungé. Kary ...

                                               

Serat Wicara Keras

Serat Wicara Keras iku sawijining kitab sing tinulis déning Yasadipura II. Kaya jenengé, tulisané pancèn panggresula marang kaanan Surakarta nalika iku kang lagi ora karuwan. Seka jenengé baé wis kinrawuhan yèn serat iki isiné caturan kang kencen ...

                                               

Suluk

Suluk iku salah sawijining jinis kasusastran sing tuwuh ngrembaka nalika Islam wiwit nyebar ing Tanah Jawa. Kaya déné serat utawa babad, suluk asring migunakaké macapat. Suluk iku tuwuh saka kawruh tasawuf lan nyawiji karo kabudayan Jawa. Ing ngè ...

                                               

Suluk Malang Sumirang

Suluk Malang Sumirang iku suluk sing ngagungaké kasampurnaning manungsa tumuju Allah. Dicaritakaké yèn suluk iku ditulis déning Sunan Panggung sing ngadhepi ukuman obong amarga dianggep nyalahi saréngat agama Islam. Suluk iki kalebu sastra sing m ...

                                               

Agastyaparwa

Agastyaparwa punika satunggiling seratan ing basa Jawi Kina gancaran. Agastya punika satunggaling resi légendharis. Isinipun: Cariyosipun pokokipun warni-warni, dados mèmper bauwarna isinipun. Agastyaparwa ya iku karya sastra Jawa Kuna kang awuju ...

                                               

Javaanse tekstkritiek

Javaanse tekstkritiek: een overzicht een nieuwe benadering ; geïllustreerd aan de Kunjarakarna iku buku disertasi Willem van der Molen sing terbit ing taun 1983. Judhul iki tegesé "Kritik tèks Jawa: ikhtisar lan panyedhakan anyar; conto marang Ku ...

                                               

Kakawin

Kakawin iku wujud tembang ing basa Jawa Kuna kang nganggo pupuh kang asalé saka Indhia lan mau sekar ageng utawa tembang gedhé. Ing basa Jawa Anyar tembung iki uga bisa tinulis kekawin. Sawijining kakawin mawi tembang tartamtu racaké tumata ing m ...

                                               

Kuñjarakarna

Kuñjarakarna iku sawijining tèks gancaran Jawa Kuna sing nyritakaké raseksa Kunjarakarna kang kepéngin ngruwat dadi manungsa. Dhèwèké banjur ngadhep Bathara Wairocana, pangulune Dhyani Buda. Sang Bathara akon Kunjarakarna supaya nonton dhisik kaa ...

                                               

Sastra Jawa Kuna

Sastra Jawa Kuna kurang luwih ditulis dikira-kira wiwit abad kaping-9 Masehi nganti abad kaping-14 Masehi, diwiwiti karo Prasasti Sukabumi. Karya sastra iki ditulis mawa gancaran utawa tembang kakawin. Pratélan karya sastra Jawa Kuna sing wujudé ...

                                               

Bebungah Sastra Rancagé

Bebungah Sastra Rancagé iku bebungah sing dianugerahaké marang sastrawan sing nulis sajeroning basa-basa ibu, wiwit taun 1989. Wiwitané bebungah iki mung kaparingaké marang sastra basa Sundha waé, nanging wiwit taun 1994 uga kaparingaké marang ba ...

                                               

Blangkon, kumpulan crita cekak

Sanggar Sastra Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro kanthi kerjasama kaliyan Penerbit Narasi Yogyakarta.

                                               

Dom Sumurup ing Banyu

Dom Sumurup ing Banyu iku karya satra gancaran basa Jawa kang awujud novèl, anggitane Suparto Brata lan kababar ing taun 2006. Carita iki tau kapacak minangka carita sambung-sinambung ing kalawarti Jayabaya wiwit taun 1971 tumekan 1972. Déning pa ...

                                               

Donyane Wong Culika

Novèl iki naté éntuk Bebungah Sastra Rancage. Isiné wujud carita telung paraga kang béda lagak lan caritané. Kateluné kasèrèt ing kaanan kang padha nanging béda cara caritané. Tukinem kaca 116-252 Kasminta kaca 1-115 Pratinah kaca 253-535

                                               

Emprit Abuntut Bedhug (Buku)

Dinané malem Jumuwah, Jarot numpak pit ngliwati praliman Blawuran Surabaya, dumadakan srèmpètan karo sepédhahé cah wadon. Ana kanthong kang mencelat saka setang sepédhahé cah wadon mau. Dijupuk Jarot, banjur diulungake marang kang duwé. Nanging b ...

                                               

Garuda Putih

Maridi, jongos Hotèl Arumdalu, duwé tugas nglayani tamu hotèl Emi, siji wanita penghibur kang nginep ing hotèl iku bareng karo Abisuna. Pranyata ésuké Abisuna tinemu tiwas dijiret guluné. Kabar angin mratélakaké yèn kang mrejaya ya iku Garuda Put ...

                                               

Jaring Kalamangga

Sanggar, wakil dirèktur sawijining perusahaan, dagang mbutuhaké jurutulis kanggo kantor cabangé kang ana ing Trètès, kutha cilik ing wewengkon pagunungan. Dhèwèké ngirimaké layang panggilan marang calon jurutulisé kang anyar supaya gagé mlebu nya ...

                                               

Kunarpa Tan Bisa Kandha

Kunarpa Tan Bisa Kandha iku karya satra gancaran abasa Jawa awujud novèl, anggitan Suparto Brata kang kababar ing taun 2009. Buku iki minangka salah siji saka sèri novèl detektip Handaka.

                                               

Lelakone Si lan Man

Buku iki isiné kumpulan carita cekak kang dianggit déning Suparto Brata ing warsa 1960-2003. Kabèhé ana 20 carita kang wis tau dipacak ing sadengah kalawarti basa Jawa. Lelakone Si lan Man iki kapacak ing urutan sawelas 11 lan naté dipacak ing Ka ...

                                               

Nalika Langite Obah

Nalika Langite Obah iku sawijining novèl utawa roman anggitané Esmiet ing basa Jawa kang terbit taun 1997. Novèl iki prakara sawijining wong wadon anom anama Kalsum kang ora sengaja dilukis wuda déning sawijining pelukis. Pelukis iki dhéwé dhudha ...

                                               

Nona Sekretaris

Nona Sekretaris iku siji karya satra gancaran abasa Jawa awujud novèl, anggitan Suparto Brata. Novèl Nona Sekretaris iki, ngajak kita ngamati kauripan kutha gedhé Jakarta, mligi ing donya panggung panglipur sing wernané semarak gebyar-gebyar suka ...

                                               

Pawèstri Tanpa Idhèntiti

Panuluh direktur utama PT.Frozenmeat Raya sing ngimport daging beku saka Australia kepergok kena rasia operasi lelara masarakat déning pulisi pinuju kencan karo wong wadon ing hotèl. Dirasia pulisi wong wadon mau kagèt, semaput. Déning Panuluh di ...

                                               

Pulo Asu

Pulo Asu, iku sawijining karya sastra abasa Jawa wujud kumpulan carita cekak anggitan Herwanto, saka pakumpulam Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro, sing kababar ing taun 2010.

                                               

Rangsang Tuban

Rangsang Tuban iku sawijining karya susastra Basa Jawa mawa basa gancaran. Karya sastra iki kadhangkala diarani roman utawa novèl kapisan basa Jawa. Buku iki ditulis déning Ki Padmosoesastro ing taun 1900 nanging lagi dibabar in taun 1912. Déning ...

                                               

Sanja Sangu Trebela

Sanja sangu trebela iku sawijining karya satra gancaran abasa Jawa awujud novèl, anggitan Suparto Brata sing kababar ing taun 1996. Ing sawatara buku karangané, Suparto Brata nganggo jeneng sesinglon Peni kalebu ing buku iki. Carita Sanja sangu t ...

                                               

Trem, Antologi Crita Cekak

Kumpulan 20 cerkak iki kaisi saka anggitané Suparto Brata antarané taun 1960-1993. Cerkak-cerkak iku naté kababar ing sawatara medhia basa Jawa ya iku Panjebar Semangat, Jaya Baya, Kembang Brayan, Dharma Nyata, lan Jawa Anyar. Cerkak kang asesira ...

                                               

Trètès Tintrim

Trètès Tintrim iku karya satra gancaran abasa Jawa awujud novèl, anggitan Suparto Brata kang kababar ing taun 2009. Carita iki wujud Séri carita detektif Handaka lan tau dibabar minangka carita sambung-sinambung ing kalawarti Jayabaya taun 1965

                                               

Kidung Sri Tanjung

Kidung Sri Tanjung iku karyané wong Banyuwangi. Carita iki kagolong carita legèndha payasaning kutha Banyuwangi. Saliyané iku, carita iki uga misuwur amarga bisa digunakaké dadi carita kanggo ngruwatan. Caritané sing cekak kaya mangkene: Ana sawi ...

                                               

Sastra Jawa Tengahan

Sastra Jawa Tengahan iku wiwitane ana sawisé karaton Majapait diadegaké. Dadi wiwit abad kaping 13 nganti kira-kira abad kaping 16 Masehi. Sabanjuré, sastra Jawa Tengahan diterusaké ing Bali dadi Sastra Jawa-Bali. Jaman samana, karya-karya temban ...

                                               

Layang Wangsakerta

Naskah Wangsakerta iku istilah sing ngrujuk marang sakumpulan naskah sing dinuga kasusun déning Pangeran Wangsakerta pribadi utawa "Panitia Wangsakerta". Naskah iki katemokaké saka Kasultanan Cirebon déning Atja, ’Kepala Babagan Kepubakalaan dan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →