Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74                                               

Dhialèk Tegal

Tegal kalebu tlatah Jawa tengah kang mepet ing sisih kulon. anané Tegal kang ana ing pasisir jawa sisih lor, uga ing tlatah watesing jawa tengah lan jawa barat, andadekake dhialèk ana ing tegal béda karo tlatah liyané.Pangucap tembung lan ukara k ...

                                               

Dhialèk Ngayogyakarta

Basa Jawa Ngayogyakarta utawa carabasa Ngayogyakarta iku carabasa Jawa sing akèh tinemu utawa dianggo sajeroning pirembugan ing tlatah Ngayogyakarta. Wong Nyogja iku rada seneng nyekak omongan, utawa nambahi ukara supaya kaprungu luwih manteb. Tu ...

                                               

Konggrès Basa Jawa

Konggrès Basa Jawa, dicekak KBJ, ya iku paheman limang taunan sing dipandhégani pamaréntah laladan telung provinsi ing tanah Jawa sing bebrayané ngendikan basa Jawa. Telung provinsi iku Jawa Tengah, Yogyakarta, lan Jawa Wétan. Paheman iki adaté d ...

                                               

Konggrès Basa Jawa V

Konggrès Basa Jawa V iku konggrès kang ngrembug warna-warna gagasan kanggo njaga lan nguri-uri lesatrining Basa Jawa sarta ngrembug babagan kang magepokan karo wigatiné budaya lan sastra Jawa kanggo yasa pekerti bangsa. Konggrès Basa Jawa kaping ...

                                               

Konggrès Basa Tegal

Konggrès Basa Tegal yaiku pasamuwan kang isiné ngrembug babagan basa Jawa dhialek tegalan. Konggrès kang dibawahi Yono Daryono, iku kaping pisan dianakaké ing Hotel Bahari Inn, Kutha Tegal, Jawa Tengah, taun 2006 kang ditekanii déning para duta y ...

                                               

Giri Lusi Janma Tan Kena Kinira

Giri Lusi Janma Tan Kena Kinira iku tegesé wong urip iku kudu ngudi kabecikan, jalaran kabecikan iku sanguning urip, wong sing gelem ngudi kautamaning urip iku mesthi bakal pinaringan kaluwihan déning Gusti Ingkang Murbèng Dumadi, luwih ing bab k ...

                                               

Kéré munggah balé

Kéré munggah balé iku paribasan basa Jawa sing tegesé wong sing drajadé diangkat saka tataran asor menyang tataran sing luwih dhuwur. Tuladhané saupama sawijining batur dipèk bojo karo bendarané. Paribasan iki uga ngandhut konotasi kurang apik tu ...

                                               

Mulat salira, hangrasa wani

Paribasan mulat salira, hangrasa wani punika tegesipun pratelan kang dicritakaké lan pun agem damel gegambaran utawi tuladha, langkung prayogi pun tepakaken ing dhiri pribadi langkung rumiyin. Anjagèni wontenipun sisip lan adamel tiyang sanès kal ...

                                               

Saloka

Saloka iku unèn-unèn kang gumathok kang ngemu surasa pepindhan. Dene sing dipindhanake iku wonge. Lumrahe tembung kang isi pepindhaning mau dumunung ana ing ngarep ukara utawa wiwitane ukara. Tuladhané: Anak polah bapa kepradah Ana catur mungkur ...

                                               

Sepi ing Pamrih Ramé ing Gawé

Sepi ing pamrih ramé ing gawé iku paribasan lan Saloka sajeroning Basa Jawa sing tegesé seneng tumindak becik marang wong liya tanpa ngarep-arep piwales. Paribasan iki kerep dianggo motivasi marang para warga masarakat supaya nyambut gawé kanthi ...

                                               

Tembung ngoko

Tembung ngoko iku tembung Jawa kang mung kaanggo ing basa ngoko lan minangka dhasaring tembung-tembung Jawa. Tegesé, kabèh tembung Jawa iku ana padhané ing tembung ngoko. Sawatara tembung ngoko duwé padhan tembung krama. Tembung ngoko kang ora du ...

                                               

Basa madya

Basa madya iku basa Jawa kang nganggo tembung madya mawa ater-ater saha panambang ngoko. Miturut unggah-ungguh Jawa kang lawas, basa madya dumunung ing antaraning basa ngoko lan basa krama. Kala samana, péranganing basa madya ana telu: madya ngok ...

                                               

Kékah

Miturut etimologi, tembung kékah punika asalipun saking basa Arab, ingkang gadhah pangertosan nugel. Miturut istilah, kékah inggih punika nyembelèh wedhus wonten ing dinten kapitu saking dinten klairanipun bayi, minangka raos sukur dhumateng Alla ...

                                               

Ngerik

Ngerik inggih punika salah satunggaling reroncen upacara mantenan. Upacara ngerik dipunadani sabibaripun upacara siraman. Upacara punika ngenot pamrih supados calon temanten nyata-nyata resik lair lan batosipun. Tembung ngerik ngemot teges nyukur ...

                                               

Masjid Wustha Mangkunegaran

Masjid Wustha Mangkunegaran iku masjid tuwa kang mapan ing Kutha Surakarta. Masjid iku minangka "masjid nagara" nalika hadeging Kadipaten Praja Mangkunegaran. Sajatiné, nalika pamaréntahan Mangkunagara I wis ana "masjid nagara" kanggo Praja Mangk ...

                                               

Omah adat Rembang

Omah Adat Rembang utawa Joglo Bocokan uga karan Joglo Rembang yaiku omah tradisional saka Rembang salah siji omahé tradisional sing nggambaraké campuran saka akulturasi budaya saka masyarakat ing Kabupaten Rembang. Conto wewangunan iki bisa ditem ...

                                               

Adat Banyumasan

Ing tlatah Banyumasan ana manéka warna wangun upacara tradhisional sing unik lan khas gegandhéngan kaliyan sistém kapercayan lan pandhangan urip masarakaté ing antarané: Cowongan Rajaban & Pager Jaro Baritan Penjamasan Pusaka Udhun-Udhunan Unggah ...

                                               

Kenthongan

Kenthongan utawa ing basa liya diarani jidor ya iku piranti kothèkan kang digawé saka wit, pring utawa bahan kayu jati kang diukir. Mupangat kenthongan bisa kanggo pratandha, kodhe komunikasi jarak adoh, morse, piranti adan, uga pratandha cilaka. ...

                                               

Lènggèr

Lènggèr iku sejatiné sakpadhuluran karo Tayub lan Gandrung, nanging kesenian iki misuwur angganda arum ing tlatah Banyumas. Jogedan iki racaké ditanggap ing acara kaya ta mantenan, pitulasan lan rejan liyané. Nanging bedané karo seni sajinis, lèn ...

                                               

Nopia

Nopia ya iku salah siji jajanan khas saka kabupatèn Purbalingga. Nopia awujud roti garing kang bentukè lonjong. Nopia yèn ing Semarang dikenal karo jeneng Èndhog Gludug. Nopia digawè saka adonan glepung kang njeronè diisi gula jawa kang dipanggan ...

                                               

Sadranan

Sadranan, kaya déné Suran mèh kabèh masarakat Banyumas ngenal Sadranan, ya iku prosèsi reresik kuburan kang diterusaké kendurèn. Sadranan iku sawijining wangun upacara ngenang arwah leluhur kanthi cara ngresiki pasaréané sadurungé pangleksanan pa ...

                                               

Sastra Banyumasan

Ing tlatah Banyumasan ngrembaka Basa Jawa kanthi cara tutur Banyumasan. Akèh pawongan kang duwé panemu yèn Basa Banyumasan iku luwih tuwa tinimbang basa Jawa kang sumrambah saiki. Ora kaya basa Jawa ing tlatah liyané, ing kéné pangucapan vokal la ...

                                               

Sega lengko

Sega Lengko ya iku salah sawijiné panganan khas ning tlatah Kabupatèn Tegal. Saben warteg mesthi dodolan Sega Lengko. Sejatosipun dèrèng dipunmangertosi aslinipun saking pundi Sega Lengko punika kacipta, nanging manawi dipunruntut rerantamanipun ...

                                               

Tlatah Banyumasan

Kabupatèn Brebes Kutha Tegal Kabupatèn Tegal Kabupatèn Pemalang Umum diarani wewengkon Tegalan. Budaya sing urip ing wewengkon Tegalan iki umum diarani budaya Tegalan utawa budaya Tegal. Budaya Tegalan iki ya iku pérangan utawa sub saking budaya ...

                                               

Campursari

Campursari iku sawijining jinis tembang Jawa sing sajatine campuran saka gamelan Jawa lan piranti musik modern. Campursari ngemot pirang-pirang aspek seni. Lagu kang kerep dianggo campursari bisa awujud: lagu dolanan, langgam, macapat, tembang ge ...

                                               

E-gamelanKu

E-GamelanKu ya iku salah sawijiné asil saka panaliten hibah strategi nasional kang didanai déning DIKTI taun 2009 lan 2010. Dikembangake déning Tim panaliti LPPM Universitas Dian Nuswantoro. obyek gamelan lan rekaman suara dijupuk saka Gamelan Ky ...

                                               

Gamelan Bali

Gamelan Bali ya iku salah satu jinis Gamelan yang ada di Indonésia. Gamelan Bali iku dhapuré unik, rancakané nganggo ukir keliling kang ing jeroné ukiran nyritakaké bab Sajarah Ramayana utawa Mahabarata. Gamelan Bali uga duwé ciri khas swara kang ...

                                               

Gong bumbung

Gong bubung iki lumrah dienggo minangka jejangkep gamelan cokèkan. Adhakané ricikan iki dicawisi siji kanggo rong laras gamelan. Yèn dideleng saka kasil muni, ricikan iki klebu ing golongan ricikan pipa ageng. Amarga rupa ricikan gong iki digawé ...

                                               

Karawitan

Karawitan iku seni gamelan ing Jawa lan Bali sing bisa madeg dhéwé utawa kanggo ngiringi siji seni wayang, seni vokal utawa seni jogèd. Tembung karawitan asal saka tembung "rawit" sing tegesé alus, lembut, lungit. Dadi karawitan tegesé alusing ra ...

                                               

Kendhang

Kendhang iku piranti gamelan Jawa kang ditabuh nganggo kombinasi antara tlapakan karo driji, dadi ora nganggo tabuh. Ing musik modhèren, piranti iki digolongaké piranti perkusi. Kendhang disèlèhaké ing wadhah panyangga saka kayu kang wujudé mèmpe ...

                                               

Panerusan

Panerusan ing gamelan iku rangkeyan swara-swara saka piranti-piranti gemalan panerus sing nambah variasi-variasi ing balungan utawa melodi. Liwat swara-swara saka piranti panerus iki muncul swara-swara sing luwih variatif kasil improvisasi lan kr ...

                                               

Pesindhèn

Sindhèn yaiku wong kang nembang mbarengi swaranè gamelan. Sindhèn iku nama kanggo wanita kang bisa nembang. Sindhèn uga kawastanan pasindhèn, waranggana, utawa swarawati. Manut saking Ki Mujoko Joko raharjo tembung sindhèn iku saking tembung "pas ...

                                               

Piranti gamelan Jawa

Piranti gamelan Jawa iku kathah-kathahipun / lumrahipun dipundamel saking tosan antawisipun: wesi, tembaga campur rejasa, utawa perunggu, mligi wilahé. Yèn grobogané utawa rancakané umum saka kayu. Bahan tambahan sanesipun inggih menika pring, ku ...

                                               

Pélog

Pélog iku salah sijiné titilaras ing gamelan. Saliyané Pelog, ana uga sléndro. Pelog béda karo sléndro, ing Pelog ana angka 4 karo 7. Laras Pelog duwé 7 nada ya iku 1 2 3 4 5 6 7.

                                               

Rebab

Rebab iku piranti kang nyuwara saka ginèsèké senar lan arco.Piranti iki dinuga asli Arab. Rebab, uga sinebut rebap, rabab, rebeb, rababah, utawa al-rababa) sumebar kanthi sesebutan iku paling ora saka abad angka 8. Piranti iki sumebar liwat para ...

                                               

Sléndro

Sléndro utawa saléndro iku salah siji titilaras ing gamelan. Saliyané sléndro, ana uga titilaras pélog. Ana 5 swara. Titilaras Sléndro béda karo titilaras pélog. Ing slendro ora ana angka 4 karo 7. Laras sléndro duwé 5 nada ing saben gembyang uta ...

                                               

Tembung tumrap gamelan

Tembung tumrap gamelan iku sawatara tembung sing dianggo ing donya gendhing lan gamelan. Tembung-tembung mau antarané: Wilet: sambunging swara sing sarwa laras. Pelog: larasing gamelan. Gendhing: lelagoning gamelan. Senggakan:unèn-unèn mawa lagu ...

                                               

Titilaras

Titilaras utawa kerep dicekak dadi laras yaiku angka kang minangka nyatakaké laras utawa dhuwur cendhèké swara ana ing gamelan. Angka-angkané yaiku angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titilaras digawé nganggo rong cara, yaiku cara Sariswara kang digawé dé ...

                                               

Wilah (gamelan)

Wilah iku péranganing piranti gamelan kang ditabuh lan ngetokaké swara, racaké digawé saka wesi ning uga ana kang saka kayu. Wilah gamelan iku disokaké ing grobogan, ana kang diayun, digantung uga ana kang langsung disokaké nganggo pin.

                                               

Bedhug

Bedhug iku arané tetabuhan kang wujudé saèmper teteg gedhé lan lumrahé dianggo tengara sembahyang ing masjid. Bedhug ing tlatah Jawa umum ana ing Masjid utawa Langgar uga biyasa dienggo ing pagelaran gamelan upamané gamelan sekatenan. Bedhug kang ...

                                               

Bonang

Bonang iku perangkat gamelan Jawa kang ditabuh. Bonang iku disoake langsung ing wilah kayu lan diayun ing loro sisi ngisore. Ana 2 jinis bonang yaiku: Bonang barung Bonang panerus Ing jinis gamelan tinentu uga ana bonang panembung.

                                               

Bonang barung

Bonang Barung yaiku salah sawijiné pérangan perangkat Gamelan Jawa kang duwèni wujud pencu banjur diarani wujud Pencon. Bonang Barung ing Gamelan Jawa duwé laras Sléndro lan Pélog. Laras Sléndro wilahé ana 12 cacahé, banjur kang Laras Pélog wilah ...

                                               

Bonang panerus

Bonang panerus utawa Bonang penerus yaiku perangkat Gamelan Jawa kang duwèni wujud pencu banjur diarani wujud Pencon. Bonang panerus ing Gamelan Jawa duwé laras sléndro lan Pélog padha karo Bonang barung. Laras sléndro wilahé ana 12 cacahé, banju ...

                                               

Chempala

Ana chempala sing kanggo nabuh kothak uga ana sing kanggo nabuh kepyak. Sing gedhé ukurane sakiwa-tengené 20 Cm, diametere 5 Cm, sing luwih cilik ukurane separone.

                                               

Embat

Embat ya iku istilah kang ana ning khazanah karawitan Jawa. Istilah iki ateges musyawarah utawa pirembugan. Ing karawitan embat ateges dhuwur andhapé tatanan laras ing sawiji tangga nada ketemtu. Teges liyané gedhé ciliké éwah-éwahan laras karawi ...

                                               

Gambang

Gambang iku salah siji prangkat gamelan Jawa, lan gamelan Bali uga ing instrumèn musik liya kaya déné kulintang, kang digawé saka wilah-wilah kayu kang lumrahé cacah 17 nganti 21 wilah. Wilah-wilah kayu mau ditumpangaké ing sadhuwuring kothak pas ...

                                               

Gendèr

Gendèr iku salah siji piranti gamelan Jawa. Gendèr ing gamelan sléndro duwé 11-12 wilah kang tipis lan digawé saka logam, manawa ana ing gamelan pélog duwé 12-13 wilah, nanging ana uga gendèr kang mung duwé 7 wilah. Wilah-wilah iku ditata ana ing ...

                                               

Gendèr panerus

Gender Panerus utawi Gender Penerus inggih punika salah satunggalipun piranti musik Jawa. Piranti punika kalebet jinis Gendèr. Gender Panerus punika titi larasipun langkung alit malih, tinimbang Gender Barung, saged dipunamani langkung methit mal ...

                                               

Gong

Gong iku piranti gamelan Jawa kang ditabuh, digawé saka tosan lan nduwé ukuran kang gedhé dhéwé. Piranti iki racaké papané ing mburi dhéwé, digantung ing palangan gayor kang umum digawé saka kayu ukuran gedhé. Ana loro jinis gong yaiku: gong agen ...

                                               

Gong ageng

Gong ageng iku salah siji perangkat gamelan Jawa kang ditabuh lan kang gedhé dhéwé ukurane, diametere antara 80 nganti 100 cm utawa sakiwa-tengené 24 inci. Gong ageng uga gong suwuk iku racaké disoake/digantung ing pérangan mburi.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →