Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40                                               

Doraweca

Durung rampung Prabu Kresna anggoné ngudarasa, katungka rawuhe Prabu Baladewa sarta ndangu kaanan ing Madukara. Déné Prabu Kresna tanpa tedheng aling-aling matur yèn wektu iki Arjuna lunga saka kasaktriyan, malah saiki Madukara kalebon duratmaka ...

                                               

Dresanala

Widodari ing carita wayang iki putriné Bathara Brama. Sawijining wektu, kayangan ana ontran-ontran. Prabu Niwata Kawaca ngobrak-abrik panggonan lan njaluk bojo widodari. Para déwa bingung banjur njaluk tulung Arjuna kang lagi tapa brata. Satriya ...

                                               

Dretarastra

Prabu Dretarastra utawa Dhestharastra iya Dhestharata iku putra pambayuné Prabu Kresna Dwipayana ing Ngastina patut kalayan Dèwi Ambika, kang nalika wis yuswa banjur lereh keprabon seperlu madeg Pendhita ing Pertapan Wukir Retawu kanthi peparab B ...

                                               

Drona

Begawan Drona utawi Resi Durna utawi Bambang Kumbayana inggih punika salah satunggalipun paraga wayang saking wiracarita Mahabarata. Durna punika putranipun Resi Baratmadya saking Hargajembangan kaliyan Dewi Kumbini. Durna asalipun saking Atasang ...

                                               

Drupadi

Dèwi Drupadi iku salah swijining paraga wayang putri Prabu Drupada saka Cempalareja. Ing Mahabharata, paraga iki sinebut Draupadi. Ing wayang lan pedhalangan asring karan Drupadi. Ana kalane uga sinebut Dewi Kresna. Ing versi India, Drupadi dadi ...

                                               

Duhsasana

Dursasana utawa Duhsasana ing basa Sansekreta ditulis Duhsāsana lan tegesé angèl dikuwasani’. Miturut padhalangan, Dursasana iku putrane Prabu Dhestharastra klawan Dewi Gendari kang angka loro. Rayine Prabu Duryudana cer iki kalebu paraga kondhan ...

                                               

Durgandini

Durgandini iku sawijining paraga wayang putri pambarep Prabu Basuketi, raja ing Wirata saka pramèswari Dèwi Yukti. Adhiné ya iku Durgandana kang banjur dadi raja ajejuluk Prabu Mastwapati. Ing pedhalangan, Durgandini nandang lara amis kang banjur ...

                                               

Duryodana

Duryodana utawa Duryudana iku ratu ing Ngastina Ing layang Mahabharata karan Droyudhana. Dasanamane miturut padhalangan: Suyudana, Jakapitana,Jayapitana, Kurupati, Gendharisuta, Dhasthaputra, Tri Mamangsah. Duryudana iku putrane Prabu Dhestharast ...

                                               

Endang Pujawati

Endang Pujawati utawa Endang Setyawati iku garwané Prabu Salya, lan permaisuri krajan Mandraka. Éndang Pujawati kondhang kasebab kesetiaane karo Prabu Salya. Saéngga dijuluki Setyawati. Éndang Pujawati yaiku putriné Begawan Bagaswati kang dipreja ...

                                               

Garudha (mitologi)

Garuda uga bisa ngrujuk ing maskapé pamaburan Indonésia, Garuda Indonésia. Garudha iku salah sijining déwa ing agama Hindhu lan Buda. Dhèwèké wahana Bathara Wisnu, salah siji Trimurti utawa manifestasi Allah ing agama Hindhu. Garudha digambaraké ...

                                               

Gathotkaca

Gathotkaca kang kondhang kanthi sesebutan "Satriya Pringgodani" lan "Alap-alap Pringgodani" iku, nalika isih jabang bayi jenengé Tetuka utawa Tutuka. Gathotkaca iku putrané Radén Werkudara satriya Panenggak Pandhawa patutan klawan Dèwi Arimbi, pu ...

                                               

Gendari

Dèwi Gendari utawa Gandari ing carita Mahabharata iku putri Prabu Keswara. Putri iki seduluré Arya Sangkuni. Dèwi Gendari iku ibuné Korawa lan uga bojoné Prabu Dretarastra. Gandari nglairaké satus anak, kang diarani Korawa,lan anak wadon jenengé ...

                                               

Indrajit

Indrajit utawi dipunsebat Megananda utawi Begananda inggih punika putranipun Rahwana, raja Alengka. Indrajit punika salah satunggalipun paraga wayang ingkang gadhah watek antagonis wonten ing wiracarita Ramayana. Panjenenganipun punika putra kapi ...

                                               

Ismaya

Sang Hyang Ismaya iku atmajane Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal peputra 3: Sanghyang Manikmaya dadi Batara Guru. Sanghyang Antaga Sang Hyang Tejamaya ing tembe mburi dadi Togog Tejamaya, punakawane ratu sabrang/para raksasa. Sanghyang Ismay ...

                                               

Jarasandha

Prabu Jarasandha iku sawijining ratu setengah buta kang uga ingaran Narendra Slèwah putrané Prabu Wrehatrata ing Giribajra karo garwané loro Dèwi Kahita lan Kawita. Kalebu paraga wayang kang anèh, nalika lairé ora gatra titah wutuh, nanging wujud ...

                                               

Kakrasana

Krakasana ya iku putra pambayun utawa pambarep saka Prabu Basudéwa. Wiwit cilik mula seneng olah èlmu kanuragan lan sawisé bisa ngalahaké Kangsa (putra Dèwi Maérah patutan saka raseksa, Krakasana marisi tahta lan jumeneng nata ing Mandura kanthi ...

                                               

Kangsadéwa

Kangsadewa yaiku putrané Dèwi Maérah garwané Prabu Basudéwa sing wis ngandhut karo raja raseksa Prabu Gorawangsa. Wektu semana Prabu Basudewa pinuju ngajak kidang ing alas Madeki. Arya Prabu sing diprintah njaga karaton lan sak isiné. Banjur wong ...

                                               

Karna

Adipati Karna utawa Basukarna iku ratu ing Ngawangga, nagara cilik bawahan nagara Astina. Garwané asma Dèwi Surtikanthi, putriné Prabu Salya ratu ing Mandaraka. Dèwi Surtikanthi iku mbakyuné Dèwi Banowati, mula ing padhalangan Prabu Duryudana yèn ...

                                               

Kresna

Kresna iku salah siji déwa sing dipuja déning umat Hindhu, awujud priya kulit peteng utawa biru tuwa, nganggo dhoti kuning lan makutha saka wulu merak. Sajeroning seni lukis lan reca, lumrahé Kresna digambaraké pinuju main suling sinambi ngadeg k ...

                                               

Kumbakarna

Kumbakarna iku putrané Begawan Wisrawa lan Dèwi Sukesi sing kaping loro. Sedulure ana papat, yaiku Dasamuka, Kumbakarna, Sarpakenaka, lan Gunawan Wibisana. Kasatriyané ing Panglebur Gangsa. Garwané widodari, bebisiké Dèwi Kiswani, lan duwé putra ...

                                               

Kunthi

Kunthi utawa Dèwi Kunthinalibrata utawa Dèwi Kunthi ing carita Mahabharata iku putri Prabu Kuntiboja. Putri iki seduluré Basudéwa, Kresna lan Subadra. Dewi Kunthi iku ibuné Yudhistira, Werkodara, lan Arjuna lan uga bojo pisanané Pandhu Dewanata. ...

                                               

Larasati

Dewi Larasati utawa Dewi Rarasati iku putrine Antagopa lan Ken Sagopi. Dhèwèké bojone Arjuna kang sepisanan lan nduwé putra Bambang Sumitra. Dewi Larasati pinter ing olah kaprajuritan, mligi ing panah. Ing lakon Srikandhi Maguru Manah, Larasati b ...

                                               

Lembu Andini

Lembu Andini utawa Nandini iku sapi kang jinisé wadon lan anaké Jin ingkang asmane Patanam. Karana tékad kepéngèn nguasani, dhewèké nglakoni tapa brata supaya olèh kadigdayan. Lembu Andini uga dipuja-puja déning kang ndunungi saubengé, wong-wong ...

                                               

Lesmana

Lesmana utawa Laksmana iki rayiné Prabu Rama kang setya ndhèrèkaké kangmasé rikala Prabu Rama kasébrataké menyang wana Dandaka. Alas kang wingit kepati paribasan Sato mara sato mati janma mara kapiluyu. Papaning para jim, sétan lan dununging para ...

                                               

Madrim

Dèwi Madrim utawa Madri iku putriné Prabu Mandrapati raja nagara Mandaraka patutan saka pramèswari Dèwi Téjawati. Madrim iku adiké Prabu Salya. Kawin karo Pandhu Dewanata dadi bojoné kang kapindho lan lair putra kembar Pandhawa yaiku Nakula lan S ...

                                               

Maérah

Dèwi Maérah iku salah sijiné paraga wayang. Dhèwèké garwané Prabu Basudéwa, raja nagara Mandura. Sawijining dina, Basudéwa mbebedhag ing alas. Ing kono, Basudéwa gawé jaring kanggo mikut kéwan. Kocap kacarita, Prabu Gorawangsa, raja nagara Bombaw ...

                                               

Nakula

Nakula iku paraga Mahabharata. Nakula tegesé ’bisa nguwasabi awake dhéwé’’. Ing pedhalangan, nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Pinten iku sejatine jeneng tuwuhan kang godhonge bisa kanggo obat. Kaya jenenge, Nakula lantip ing usada a ...

                                               

Pandhu

Prabu Pandhu iku ratu ing Astina, putrane Begawan Abyasa lan Dewi Ambiki, putri saka nagara Kasi, randhane Prabu Wicitrawirya. Pandhu duwé kadang tuwa, asmane Destharastra, uga putrané Begawan Abiyasa karo Dewi Ambika, randhané Prabu Citragada. D ...

                                               

Parasara

Parasara utawa Palasara iku salah siji paraga wayang putra Bambang Sakri karo Dèwi Sati ing Saptaarga. Ing carita pedhalangan, Parasara uga sinebut Palasara. Parasara artiné sanjata kang ampuh. Tingkah lakuké alus lan bebudèné becik. Saliyané gen ...

                                               

Parikesit

Prabu Parikesit ya Prabu Kresna Dipayana yaiku ratu ing Negara Ngastina. Prabu Parikesit putrané Radèn Angkawijaya/Abimanyu satriya ing Plangkawati kaliyan premesuri Dèwi Utari, putri Prabu Matswapati karo Dèwi Ni Yustinawati saka nagara Wirata. ...

                                               

Prahasta

Prahasta iku paraga wayang lakon Ramayana kang dadi patih ing Alengka. Dhèwèké putrané Sumali, raja Alengka sadurungé Rahwana. Prahasta isih seduluré Dèwi Sukesi. Ing paprangan lawan prajurit wanara, Prahasta langsung ngoyak Anila. Anila mlayu ng ...

                                               

Pétruk

Petruk iku salah sijiné Panakawan anaké Semar, adhine Gareng, kangmase Bagong. Dhèwèké duwé bojo Dewi Prantawati, putri saka Prabu Sri Bathara Kresna raja nagara Dwarawati. Paraga Pétruk iki ora disebutaké ing Kitab Mahabarata, dadi anané mung in ...

                                               

Rahwana

Rahwana iku salah sijiné paraga ing wiracarita Ramayana. Prabu DasamukaDasamuka iya Rahwana iku putrané mbarep Resi Wisrawa lan Dèwi Sukesi, putriné Prabu Sumali, nata ing AlengkaAlengka.

                                               

Rama

Rama uga bisa diarani Prabu Ramawijaya yaiku ratu ing Pancawati. Prabu Ramawijaya putrané Prabu Dasarata ing Ayodya saka garwa Dèwi Reghu utawa Sukasalya. Prabu Ramawijaya iku tokoh mligi Ramayana, salah siji wiracarita saka tanah Indhia kang uga ...

                                               

Sagopi

Kèn Sagopi utawa Sagupi iku pangidung ing kraton Mandura. Déning Basudewa, Ken Sagopi dijodhoake karo Antagopa, tukang angon ing Kabuyutan Widarakandhang. Nanging, dudu Antagopa kang mènèhi wiji marang anak-anaké wanita kraton iki. Putra-putrine ...

                                               

Salya

Prabu Salya iya Salyapati iku ratu ing Mandaraka utawa Madras. Nalika isih enom jenengé Radèn Narasoma, dhèwèké iku putra pambayuné Prabu Mandrapati iya Mandradipa. Sasedulur ana loro, ya iku Salya lan Dèwi Madrim. Prameswariné Prabu Salya sesili ...

                                               

Satyaki

Setyaki utawa Satyaki utawa Sencaki iku paraga wayang putrané Prabu Setyajid, raja nagara Lesanpura. Jeneng ibuné Dewi Sini, putri Prabu Sanaprabawa. Setyaki manggon ing Kesatrian Lesanpura kanthi garwa dewi Garbini, putri Prabu Garbanata ing Gar ...

                                               

Semar

Semar utawi Kyai Semar Badranaya inggih punika salah satunggaling Punakawan Pandhawa sakturune wiwit saka leluhure Resi Palasara lan Prabu Ramawijaya sawadyabala wanara ingkang asring paring pituduh lan kathah kawicaksanan. Semar punika taksih sa ...

                                               

Sinta

Sinta utawa Dèwi Sinta, iku garwané Sri Rama lan péranganing wiracarita Ramayana. krama karo Sinta sawisé menang swayambara bisa mbenggang gandéwa. Sinta iku ya tau diculik déning Rahwana, Ratu ing Alengka. Nanging dhèwèké bisa diuwalaké manèh dé ...

                                               

Sugriwa

Narpati Sugriwa iku paraga wayang ing wiracarita Ramayana. Dhèwèké putraning Resi Gotama lan Dewi Indradising wuragil Sasedhulur cacahé ana telu, ya iku Dewi Anjani, Guwarsa iya Subali, lan Guwarsi iya Sugriwa. Nalika isih anom Subali uga karan A ...

                                               

Sumali

Sumali inggih punika ratu ing Nagara Alengka. Prabu punika patutan kekalih,ingkang satunggal asmonipun Dèwi Sukesi lan ingkang satunggalipun malih inggih punika Radèn Prahasta.Sadèrèngipun pikantuk cilaka utawi musibah saking imbasnipun "Satra Je ...

                                               

Sumbadra

Subhadra utawa Dewi Wara Sumbadra utawa Sembadra iku garwané Arjuna. Dewi Sembadra iku putra saka Prabu Basudewa karo Dewi Badrahini. Dèwi Sumbadra iku minangka dèwi titisané Bathari Sri Widowati sing njejeri titisan Bathara Wisnu. Nalika isih ci ...

                                               

Surpanaka

Sarpakanaka iku siji-sijiné putrané Begawan Wisrawa sing wadon sajeroning carita Ramayana. Ing vèrsi Indhia, jenengé Śurpanakha. Ing padhalangan, Sarpakanaka iki putrané Resi Wisrawa karo Dèwi Sukèsi sing angka telu. Kadangé tuwa Dèwi Sarpakenaka ...

                                               

Togog

Togog iku saka kulawarga punakawan sabrang, wiyasa mau uga minangka Lurah Wijamantri. Pasangan wayangé ya iku Bilung. Togog iku titisané saka Sang Hyang Antaga, sing isih seduluré karo Ismaya lan Sang Hyang Manikmaya. Ing sajeroning carita pewaya ...

                                               

Trembaka

Trembaka utawa Arimbaka ya iku salah sijiné ratu Pringgandani. Trembaka patutan kakung lan putri, kekancan Prabu Trembaka karo Prabu Pandhu saged guyub rukun, nanging sawisé dirusak déning Arya Suman, banjur loro-loroné padha perang, saéngga Prab ...

                                               

Trijatha

Trijatha inggih punika putri pambayunipun Gunawan Wibisana saking negri Alengka kaliyan Dewi Triwati, putri titisanipun Sanghyang Taya. Dewi Trijatha punika putri ingkang ayu sanget, gadhah sipat ingkang sarèh, jatmika, andhap asor, kaliyan setya ...

                                               

Udawa

Arya Udawa iku putrane Basudewa lan Ken Sagopi. Ken Sagopi iku wiraswara kraton kang pinter gendhingan. Dhèwèké dudu garwane Basudewa. Bojone Ken Sagopi ya iku Antagopa. Dadi, Udawa urip ing kabuyutan Widarakandhang. Mula, resminé Udawa iku anaké ...

                                               

Ugrasena

Ugrasena iku uga jenengé Prabu Setyajid nalika isih mudha. Raja nagara Lesanpura iku putrané Prabu Basukunti ing Mandura. Ing pedhalangan gagrag Ngayogjakarta, Ugraséna iku putra Prabu Kuntiboja. Dhèwèké isih sak saduluran karo Basudewa, Kunti, l ...

                                               

Wibisana

Gunawan Wibisana iya Raden Kunta Wibisana iku putrané Dèwi Sukesi lan Begawan Wisrawa kang wuragil. Déné urutané: Rahwana, Kumbakarna, Dèwi Sarpakenaka, lan Wibisana. Wujudé wayang, satriya bagus. Wataké utama, awit panjanmana panjalmané Wisnu An ...

                                               

Wisanggeni

Wisanggeni iku anaké Arjuna karo Dèwi Dresanala. Putri iki salah sijining widadari anugerahing déwa amarga Arjuna bisa ngalahaké Prabu Niwatakawaca, buta kang ngobrak-abrik kahyangan. Nalika iku, Niwatakawaca sedya ndhaup Dèwi Supraba. Rikala lai ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →