Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29                                               

Pranatacara

Pranatacara inggih punika satunggiling paraga ingkang gadhah jejibahan nglantaraken titilaksana ing satunggiling upacara adat temanten, kesripahan, resmi/formal, pepanggihan, pasamuan, pengaosan, pentas lan sapiturutipun. Upaminipun wonten ing ta ...

                                               

Pratélan surasaning jeneng-jeneng Jawa

Pisan, pratama Adi Aditya Srengéngé Geni Agni Aji Ratu Awak Angga 2) Arané ksatriya ing lakon Watugunung-Dewi Sinta 1) Slasa basa Kawi Anggara Gunung Ardi Arané paraga wayang. Arjuna Alon Aris Artati Gula Asih Tresna Arga Gunung basa Kawi. Arka 2 ...

                                               

Pratélan tembung krama

Kaca iki isi pratélan tembung krama ing basa Jawa. Ana warna-warna jinis tembung ing basa Jawa. Jinis tembung sing kagolong lumrah antarané ya iku tembung ngoko, tembung krama, lan tembung krama inggil. Jinis tembung liyané contoné tembung kasar, ...

                                               

Sastra Jawa

Mula bubukaning Sastra Jawa iku prasasti kang tinemu ing tlatah Sukabumi, Paré, Kedhiri, Jawa Wétan. Prasasti kang racaké diarani Prasasti Sukabumi iki tinulis ing tanggal 25 Maret taun 804 Masehi. Isiné ditulis nganggo basa Jawa Kuna. Sawisé pra ...

                                               

Takeran ing basa Jawa

Takeran ana manéko warno. Sing nganggo piranti upamané sak ténggok, sak géndhong, sepikulan, sak cidhuk, sak gendul, lll. Sak pincuk, sak conthong, lll. Ana manèh sing metrik, upamané sekilo, sak mèter, sak jam, sesasi, lan seterusé. Takeran-take ...

                                               

Wangsalan

Wangsalan iku unen-unen cangkriman nanging iku dibatang dhéwé. Ukarané ora persis nanging mèmper waé. Wangsalan ana kang awujud ukara selarik, bisa uga awujud tembang. Tuladha kang wujud ukara: Nyaron bumbung, nganti cengklungen nggonku ngenteni. ...

                                               

Babad Tanah Pacitan

Babad Tanah Pacitan iku karya sastra Jawa kang ngamot sajarahé Kutha Pacitan ing Jawa iring wétan. Babad iki ditulis déning Mas Sadriya Wiyana. Sekar Dandhanggula: saking Setroketipo, kaya husada tyas ingsun nerawang padhang. rohmate Hyang Agung ...

                                               

Bersih desa

Bersih désa iku upacara adat Jawa kang diselenggaraake bubar panen pari dadi maksude kanggo ngucapake syukur tuwuhan pari brasil dipanen lan kasile apik. Upacara adat iki kadhang uga diarani upacara mreti désa lan biyasa digabung karo upacara ada ...

                                               

Beskap

Beskap inggih punika ageman Jawi ingkang dipun-ginakaken saben upacara utawi acara-acara tradhisional Jawi. Beskap awujud rasukan ingkang kandel, boten mawi gulon lempit, limrahipun awarni peteng, nanging tansah saking bahan ingkang polos. Pérang ...

                                               

Carita Aji Saka

Carita Aji Saka iku nyritakaké Aji saka India sing mara ing Tanah Jawa. Banjur Aji Saka ngarang urutan aksara kaya mengkéné kanggo mèngeti rong panakawané sing setya nganti pati: Dora lan Sembada. Kaloroné mati amarga ora bisa mbuktèkaké dhawuhé ...

                                               

Dhugdhèran

Dhugdheran ya iku salah sijiné adicara tradisi Kutha Semarang kang dianakaké seminggu sadurungé Pasa. Tembung dhugdèran iku dumadi saka "dhug-dhug" kang tegesè bedhug lan "dhèr" kang ngemu surasa swara mriem. Dhugdèran padatan dianakaké ana ing P ...

                                               

Dhugdèran

Dhugdhèran ya iku adicara minangka mapag sasi Pasa Ramelan. Dhugdhèran lumrahé dianakaké sadina utawa seminggu sadurungé sasi pasa. Dhugdhèran diwiwiti kanthi donga déning kyai dibanjuraké adicara dol tinuku ing pasar kagèt tradhisional. Sing did ...

                                               

Dolalak

Dolalak ya iku kesenian saka tlatah Purwareja kang awujud akulturasi budaya saka Walanda lan budaya tradhisional Purwareja. Nalika jaman Hindhia Walanda, Purwareja didadèkaké salah sawijining papan kang kanggo latihan militèr bala kang ora mung s ...

                                               

Jangka Jayabaya

Jangka Jayabaya iku ramalan ing tradhisi Jawa kang dipercaya ditulis déning Jayabaya, raja Karajan Kadhiri. Ramalan iki dikenal lumrahé dikenal ing kalangan masarakat Jawa.

                                               

Jathilan

Jathilan iku jogèdan tradhisional Jawa sing pemainé utawa panariné migunakaké jaran képang. Jogèd iki ana unsur magisé amarga panariné bisa ana sing mendem. Jogèd iki digelar kanthi iringan manéka piranti musik gamelan kaya ta: kendhang, saron la ...

                                               

Keris

Dhuwung utawi tosan aji utawi curiga punika salah satunggal gaman utawi sanjata tradhisional masarakat Jawa ugi dados salah satunggal lambang paripurna tiyang jaler sanèsipun turangga, wisma, wanita kaliyan kukila. Curiga utawi keris punika gadha ...

                                               

Kurup

Kanggé kagunan sanès saking, mangga mriksani. Kurup iku pétungan wektu ing Kalèndher Jawa kang umuré watara 120 taun. Saben satus rongpuluh taun genti kurup kang ngakibataké cacahing dina lan neptu owah saka kurup siji lan sijiné. Tanpa ngitung m ...

                                               

Mendhem ari-ari

Mendhem ari-ari iku upacara kelairan sing umum diselenggarakake malah uga ana ning laladan-laladan liya. Ari-ari iku pérangan penghubung antara ibu lan bayi wektu bayi isih ning njero rahim. Istilah liya kanggo ari-ari ya iku: aruman utawa embing ...

                                               

Munggah wuwungan

Munggah wuwungan iku upacara adat kang diselenggaraake bubar wuwungan dibangun/diadhekake ing prosès yasa umah. Istilah munggah wuwungan iki kadhang diarani munggah gendeng. Upacara iki diselenggaraake wektu rangka wuwungan wis dadi ning gendeng ...

                                               

Nyatus

Nyatus inggih punika salah satunggaling upacara adat Jawa babagan kasédan. Nyatus utawi ugi saged dipunsebat slametan satus dinten punika dipunadani wonten ing dinten kaping satus bibar sedanipun satunggaling tiyang. Ancasipun ngawontenaken slame ...

                                               

Olah-olahan Jawa

Masakan Jawa minangka masakan masarakat Jawa, klompok etnis utama ing Indonesia, sing luwih tepat propinsi Jawa Tengah, Yogyakarta lan Jawa Wetan. Sanajan masakan Sumatra kondhang amarga kepenak amarga pengaruh India lan Arab sing misuwur, masaka ...

                                               

Panggih

Upacara Panggih inggih punika upacara temu pangantèn kakung kaliyan pangantèn putri. Papaning upacara panggih limrahipun wonten ing gapuraning pawiwahan. Upacara panggih kawiwitan liron sekar kembar mayang.

                                               

Pasa tumrap Budaya Jawa

Pasa lan tapa ya iku rong babagan kang wigati tumrap paningkatan spiritual manungsa. Ing kabèh ajaran agama lumrahé disebutaké babagan pasa iki kanti manéka warna vèrsi kang bèdha. Miturut sudut pandang spiritual metafisik, pasa duwé èfèk kang ap ...

                                               

Pawiwahan agung

Pawiwahan Agung inggih punika salah satunggaling pahargyan ingkang kathah dipuntindakaken déning masarakat Jawi. Upacara pawiwahan agung punika asring kasebat upacara nganténan. Rantamaning pahargyan ingkang dipuntindakaken ugi boten prasaja, nan ...

                                               

Paès Kasatriyan

Paès Kasatriyan minangka salah satunggaling busana pinangantèn ingkang prasaja. Wonten ing padusunan, busana punika asring dipunagem déning pinangantèn amargi mirah saha katingal luwes, éndah, sarta wibawa. Kajawi punika, paès kasatriyan ugi asip ...

                                               

Paès Yogya Putri

Paès Jogja Putri inggih punika salah satunggaling busana pinangantèn ingkang dipunagem déning masarakat wiyar nalika upacara panggih dumugi pahargyan resèpsi. Wondènè busana kaliyan sadaya tata rias-ipun kaandhar ing ngandhap punika.

                                               

Pindhahing Kraton

Pindhahing Kraton iku pratata cara pindahing kutha kraton saka siji menyang panggonan liyané. Radén Tumenggung Tirtawiguna awèh kawruh bilih ana sapérangan sarat sajeroning pamindahan Sasana kraton. Marang Sunan, RT Tirtawiguna medharaké kawruh p ...

                                               

Pocong

Pocong, utawa pocongan iku istilah sing ngrujuk menyang mayit kebungkus ing kain kafan. Istilah asalé saka basa Jawa, nanging banjur nggunakaké siji wis nyebar ing basa Indonesia. Kain kafan dingge ana ing awake mayit sawisé diadusi, lan bolongan ...

                                               

Pranata mangsa

Pranata Mangsa iku pamérangan mangsa miturut adat Jawa. Pamahaman kang mèmper kaya iki uga kaloka déning suku-suku liyané ing Indonésia mligi suku Sundha. Pranata mangsa sajeroning vèrsi kawruh sing diugemi para among tani utawa warigaluh diwaris ...

                                               

Priyayi

Priyayi utawa sajeroning basa krama priyantun, iku siji golongan sajeroning kabudayan Jawa, minangka kelas sosial kang tegesé golongan bangsawan. Sawijining golongan paling dhuwur ing masarakat awit duwé dharah turun saka ratu. Golongan priyayi p ...

                                               

Puputan

Puputan utawa pupak puser, iku sajatiné nduwé makna tali puser bayi puput. Dadi upacara iki dianakaké wektu utawa bubar puputé tali puser saka udhel bayi.

                                               

Rasulan

Rasulan ya iku salah siwijining budaya ingkang wonten ing tlatah Gunungkidul. Rasulan punika dipunwontenaken kanggé ngonjukaké raos puja puji syukur marang Gusti, awit sadaya nikmat ingkang sampun diparingaken dhumateng masarakat wonten ing tlata ...

                                               

Ruwatan

Ruwatan iku upacara adat Jawa kang ancasé kanggo mbébasake wong utawa wewengkon saka ancaman bebaya. Inti upacara ruwatan iki sajatiné wujud ndonga, nyuwun pangayoman marang Allah saka ancaman bebaya-bebaya umpamané bencana alam lan liyané, uga n ...

                                               

Réyog

Réyog iku seni rakyat kang asalé saka Jawa Wétan sisih kidul-kulon sakiwa-tengené Kabupatèn Panaraga. Ing tlatah iki kondhisi sosio-budaya isih sarat mawa prakara-prakara magis lan aliran kebatinan Kajawèn isih kuwat. Kesenian réyog iki isih kuwa ...

                                               

Sadwara

Sadwara iku jeneng sawijining peken utawa minggu sing dumadi saka 6 dina, sajeroning budaya Jawa lan Bali. Jeneng dina-dinané yakuwi: aryang – urukung – paniron – was – maulu – tungleh Dina-dina ing Sadwara iki dipigunakaké ing prabot Wuku Paring ...

                                               

Sangawara

Sangawara iku jeneng peken utawa minggu sing dumadi saka 9 dina sajeroning budaya Jawa lan Bali. Jeneng dina-dinané yakuwi Dangu – Jagur – Gigis – Nohan – Ogan – Erangan – Urungan – Tulus – Dadi - Sangawara iki dianggo sajeroning prabot Wuku Pada ...

                                               

Sedhekah Bumi

Sedhekah Bumi, punika sami kaliyan sedhekah laut minangka wujud raos puji panuwun kanggé Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringi kamurahan rejeki lan gesang ingkang mulya. Sedhekah bumi limrahipun dipunwontenaken sasampunipun panèn wonten ...

                                               

Sengkalan

Candrasangkala utawa Sengkalan iku cara nulis taun kang disandhi nganggo ukara. Sengkalan punika kadadosan saking tembung saka+kala+an, lajeng mungel sangkalan; wusananipun luluh dados sengkalan. Panulisan titi mangsa iki asring kagunakaké ing Sa ...

                                               

Serat Cemporèt

Serat Cemporèt iku karya sastra Jawa kang éwoning sastra gagrag anyar, kang dianggit déning Paku Buwono IX. Karya sastra iki dianggit sajeroning métrum dhandhanggula.

                                               

Serat Centhini

Serat Centhini, utawa uga ingaran Suluk Tambanglaras utawa Suluk Tambangraras-Amongraga, minangka salah siji karya sastra paling misuwur sajeroning kesusastraan Jawa Anyar. Serat Centhini nyakup warna-warna kawruh lan kabudayan Jawa, supaya ora i ...

                                               

Serat Darmagandhul

Serat Darmagandhul iku sawijining karya Sastra Jawa anyar wujud gurit tembang macapat kang nyaritakaké kabedhahé karajan Majapahit déning wadya Demak kang diréwangi déning Walisanga. Darmagandhul tinulis déning Ki Kalamwadi, ing dina Sabtu Legi, ...

                                               

Serat Gatholoco

Serat Gatholoco ya iku sawijining serat Jawa wujud tembang mijil. Gatholoco ya iku suluk karya sastra Jawa Klasik, nggunakaké basa jawa anyar, dhapuré tembang macapat, isiné wulangan tasawuf utawa mistik. Serat punika ngandaraké carita lelakon Ga ...

                                               

Serat Wédhatama

Serat Wédhatama iku karya susastra Jawa gagrag anyar kang ngamot filsafat Jawa mligi bab kawruh manunggaling kawula gusti. Teks iki ditulis déning Kanjeng Gusti Pangéran Adipati Arya Mangkunagara IV kang lair kanthi asma Radèn Mas Sudira ing dina ...

                                               

Sesajèn

Sesajèn iku tradisi spiritual kang wujudé nyediaake parsembahan utawa barang sesajen kanggo Tuhan utawa kanggo kakuatan supranatural liya kang dipercaya, kang tujuane kanggo ngungkapake rasa syukur utawa kanggo ngindarake murka. Makna tradisi ses ...

                                               

Siji Suro

Siji suro inggih punika, salah sawijining dinten pisanan ing tanggalan Jawa ing sasi Sura utawa ngendi katetepan tanggal kapisanan Muharram sajeroning tanggalan Islam, amarga tanggalan Jawa diterbitake Sultan Agung minangka ngayahi métodhe Hijria ...

                                               

Surtanah

Surtanah utawa bedhah bumi iku upacara kang diselenggaraake sak bubare acara nyarèkaké layon. Tujuané kanggo ngirim donga supaya arwah utawa roh wong kang séda iku éntuk pangapura déning Ingkang Maha Kuwasa. Upacara surtanah iki karantam kanthi p ...

                                               

Taun Jawa

Taun Jawa iku cacahé ana wolu lan ditata sajeroning siklus wolung taunan kang karan windu. Siklus wolung taunan kang diarani windu iki ana patang golongan, ya iku: windu Adi, windu Kuntara, windu Sengara lan windu Sancaya. Ana sawatara ciri wigat ...

                                               

Tedhak sitèn

Tedhak sitèn utawa tedhak siti iku salah siji upacara adat Jawa kanggo bocah umur 7 wulan utawa 6 lapan. Upacara iki ing laladan liya ing Nuswantara uga ana, contoné kang diarani upacara injak tanah ing laladan Jakarta déning suku Betawi utawa ug ...

                                               

Tradhisi Pethik Tirta

Pethik tirta ya iku salah sawjining tradhisi merti désa kang ana ing Désa Jenar Lor, Kacamatan Purwodadi, Kabupatèn Purwareja. Pethik tirta iku asalé saka tembung pethik kang tegesé njupuk lan tirta kang tegesé banyu. Miturut etimologis, pethik t ...

                                               

Tradhisi sedekah laut

Sedekah laut inggih punika minangka wujud raos sukur para masarakat pasisir ing Nusantara kanggé kalimpahan sugihing seganten ingkang sampun nguripi pagesanganing masarakat.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →